Regulamin

 

Regulamin wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego

Regulamin Gospodarstwa Agroturystyczne Dworek na Końcu Świata

 
*  Poniższy regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasad przebywania na terenie gospodarstwa agroturystycznego Dworek na Końcu Świata w Kopytkowe i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez złożenie rezerwacji, wpłatę zadatku lub podpisanie karty meldunkowej. Dokonywanie tych czynności przez kierownika grupy jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez niego zapoznania się i akceptacją  regulaminu, zasad pobytu i rezerwacji w gospodarstwie jak również zobowiązaniem się że będą one przestrzegane.  
I. Rezerwacja, warunki umowy, warunki płatności.  
1. Gospodarstwo agroturystyczne Dworek na Końcu Świata zwane dalej będzie gospodarstwem.  
2. Kierownikiem grupy jest osoba rezerwująca kwaterę, usługi lub wpisana na kartę meldunkową w gospodarstwie agroturystycznym Dworek na Końcu Świata. Kierownik grupy może reprezentować sam siebie lub określoną liczbę gości. Niektóre  zapisy niniejszego regulaminu mogą dotyczyć pojedynczych gości nie całej grupy.  
3. Tylko Kierownik grupy upoważniony jest do dokonania rezerwacji , podpisania umowy, zgłaszania zmian w umowie i ustaleniach poczynionych wcześniej z Właścicielami Dworek na Końcu Świata państwem Krystyną i Adamem Raczkowskimi, zwanymi dalej gospodarzami.  
4. Kierownik grupy jak i pozostali członkowie tej grupy przed złożeniem rezerwacji mają możliwość zapoznania się z ofertą gospodarstwa, umowami  i regulaminami  w materiałach reklamowych firmy (strony WWW, ulotki, broszury ), jak i bezpośredniego uzyskania informacji związanej z pobytem , kwaterą i usługami – telefonicznie lub mailowo. Gospodarze Dworku na Końcu Świata mają obowiązek udzielenia odpowiedzi kierownikowi grupy na zadawane pytania dotyczące oferty, warunków pobytu, zasad obowiązujących w gospodarstwie, rezerwacji , wysokości opłat za pobyt i sposobu płatności itp…  
5. Kierownik grupy przed rezerwacją i podpisaniem umowy zobowiązany jest poinformować pozostałych członków grupy o wszystkich warunkach na jakich odbywać się ma pobyt w gospodarstwie, a w szczególności:
  • o  zasadach rezerwacji, pobytu i regulaminach korzystania z kwatery i o konieczności ich przestrzegania
  • o prawach i zobowiązaniach poszczególnych osób zakwaterowanych w gospodarstwie  wynikających z tytułu niniejszej umowy. 
Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące rezerwacji, form płatności i zasad pobytu w gospodarstwie nurtujące grupę mają być wyjaśnione przed złożeniem rezerwacji przez kierownika grupy. Brak zapytań zostanie uznane że wszystkie regulaminy i zasady pobytu są jasne , czytelne i że grupa zapoznała się z nimi i je akceptuje w całości.  
6. W wypadku kiedy regulacja należności za pobyt, usługę w gospodarstwie czy negocjacje miały by nastąpić indywidualnie , w takim wypadku kierownik grupy nie może reprezentować tej osoby. Taka osoba staje się automatycznie kierownikiem , w swoim imieniu powinna dokonać rezerwacji, wpłaty zadatku, jak i wpłaty pozostałych kosztów związanych z pobytem w gospodarstwie. Zostaje również wpisana do karty meldunkowej. W takim też wypadku ma ona prawo do bezpośredniego kontaktu z gospodarzami celem załatwiania swoich spraw związanych z pobytem.  
7. Kierownik grupy rezerwując kwaterę – usługę telefonicznie lub droga elektroniczną, podaje niezbędne dane takie jak: imię, nazwisko, adres,  telefon do kontaktu, adres poczty elektronicznej, rodzaj kwatery czy usługi, termin pobytu, wielkość  i skład grupy i zgłoszenie rezerwacji dodatkowych usług. Gospodarze po sprawdzeniu dostępności kwatery lub usługi w podanym wymiarze potwierdzają kierownikowi grupy możliwość przyjęcia rezerwacji. Na życzenie kierownika grupy może być wystawiona umowa przedwstępna na usługę i przesłana  drogą elektroniczną do kierownika grupy do akceptacji.  Umowa zawiera niezbędne dane kierownika grupy, termin pobytu, wielkość i skład grupy, ilość i rodzaj kwatery, zestawienie usług w cenie pobytu , zestawienie dodatkowych atrakcji wliczonych i nie wliczonych w cenę i wyliczony całkowity koszt pobytu do zapłaty w dniu przyjazdu do gospodarstwa.  
8.  Zarezerwowanie kwatery lub usługi w gospodarstwie przez kierownika grupy w formie pisemnej – drogą elektroniczną , telefonicznej lub wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z potwierdzeniem że on jak i jego grupa zapoznała się i akceptuje warunki umowy, regulamin i przedstawione  całkowite koszty pobytu grupy w gospodarstwie .  
9.  Zadatek wymagany jest w kwocie  do 50% kosztów całkowitych podanych w potwierdzeniu przez telefon lub droga elektroniczną –  przyjęcia rezerwacji przez gospodarzy Dworek na Końcu Świata. Wysokość zadatku ustalają gospodarze według swoich kryteriów które nie podlegają negocjacji.  Gospodarze mogą odstąpić od obowiązku wpłaty zadatku od stałych klientów itp… 
10. Zadatek płatny jest na konto bankowe. Dane do przelewu podane jest bezpośrednio osobie zainteresowanej taką wpłatą. Istnieje możliwość wpłaty gotówki na miejscu w gospodarstwie.  
11. W dniu przyjazdu do gospodarstwa kierownik grupy reguluje wszystkie należne opłaty za kwaterę lub usługi. W tym samym czasie jest wypisana  karta meldunkowa na nazwisko kierownika grupy i podpisana przez niego. Nie uregulowanie pełnej ustalonej wcześniej i zaakceptowanej należności przez kierownika grupy w pierwszym dniu pozbawia go możliwości korzystania z usług gospodarstwa. Zarazem w tym momencie gospodarze Dworek na Końcu Świata mają prawo zerwać umowę z kierownikiem grupy z jego winy. Jednocześnie gospodarze zostają zwolnieni z wszelkich zobowiązań względem osoby chcącej zakwaterować się w gospodarstwie, dotyczy to w szczególności żądania zwrotu zadatku za rezerwacie która w tym wypadku nie zostaje zwrócona ani w całości ani w jakiejkolwiek części.  
12. Przy wypisywaniu karty meldunkowej może być pobrana kaucja za udostępnioną bazę noclegową. Kaucja ma być zabezpieczeniem na wypadek ewentualnie powstałych uszkodzeń kwatery, wyposażenia lub  sprzętu itd… Wysokość kaucji ustalona przez gospodarzy wynosi od 50 do 500 zł za pokój – domek. Pobranie kaucji jak i jej wysokość  jaką zostaną obciążone poszczególne grupy zakwaterowane w gospodarstwie pozostaje w wyłącznej gestii gospodarzy Dworku bez możliwości jakiejkolwiek negocjacji co do jej wysokości . Brak wpłaty kaucji powoduje zerwanie umowy z przyczyn leżących po stronie kierownika grupy i eliminuje możliwość zakwaterowania w gospodarstwie. Zarazem w tym momencie gospodarze Dworku zostają zwolnieni z wszelkich zobowiązań względem osoby chcącej zakwaterować się w gospodarstwie, dotyczy to w szczególności żądania zwrotu zadatku za rezerwacie która w tym wypadku nie zostaje zwrócona ani w całości ani w jakiejkolwiek części.  
13. Niniejsze regulamin w zakresie zobowiązań gospodarzy Dworku na Końcu Świata ma zastosowanie jedynie po wpłynięciu zadatku lub pełnej kwoty za wynajem kwatery lub usługi. Tylko zadatki potwierdzone możliwością rezerwacji dają prawo do roszczeń z tytułu niniejszej umowy.  
14. Po zakończeniu usługi lub pobytu w gospodarstwie przez grupę i nie zaistnieniu żadnego negatywnego incydentu po upływie tygodnia są niszczone wszystkie dane osobowe kierownika jak i jego grupy.  
15. Ceny wyszczególnione w materiałach informacyjnych Dworku na Końcu Świata są cenami umownymi i mogą się zmieniać w ciągu roku.  
16. W gospodarstwie wszystkie płatności są w gotówce.  
II. Zmiany warunków umowy, rezygnacja z wynajmu lub usługi, reklamacje.  
17. Gospodarze Dworku na Końcu Świata zastrzegają sobie prawo do odwołania rezerwacji lub pobytu w gospodarstwie w każdym momencie z przyczyn od siebie niezależnych a w szczególności: działania siły wyższej, decyzji władz państwowych lub lokalnych, zagrożenia wandalizmu, zdrowia lub życia.  
18. Kierownik grupy może zrezygnować z wynajmu lub usługi pisemnie lub telefonicznie. Jeżeli w wyniku rezygnacji kierownikowi grupy należy się zwrot pieniędzy rezygnacja musi być wyłącznie pisemna – drogą elektroniczną.  Gospodarze Dworku zobowiązują się do rozpatrzenia pisemnej rezygnacji oraz ewentualnej wypłaty wpłaconego zadatku w terminie 7 dni począwszy od daty wpływu rezygnacji. Klientowi nie przysługują odsetki od kwot zwracanych. Jako wiążącą przyjmuje się datę wpływu pisma do gospodarstwa.  
19. W przypadku rezygnacji gospodarze Dworku dokonują następujących potrąceń z wpłaconego zadatku ;
– na 60 dni lub więcej przed datą rozpoczęcia zadatek zwracany jest w całości bez potrąceń.                 – w terminie 60-30 dni przed datą rozpoczęcia 10% potrąceń z zadatku;
– w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu lub usługi zwrot zadatku nie przysługuje.  
20. Zadatek za zarezerwowane lub nadmiarowo zamówione kwatery lub usługi a nieodebrane – przepada.  
21. W przypadku gdy kierownik grupy z różnych przyczyn ( np. zmniejszenia się grupy osób) , rezygnuje z części usług czy zakwaterowania a z części tych usług jednak by chciał skorzystać to w terminie od 30 do 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu w gospodarstwie zostaje potrącone 100% zadatku przynależne do usług z których rezygnuje kierownik grupy. Jeżeli kierownik grupy poinformuje gospodarzy dworku o rezygnacji w terminie poniżej 7 dni przed rozpoczęciem pobytu w gospodarstwie lub w dniu przyjazdu do gospodarstwa to zarezerwowana usługa musi być w 100% opłacona. Gospodarze zgodnie z punktem nr 23 zwrócą 30 % ogólnych kosztów za usługę z której kierownik grupy zrezygnował. Nie uregulowanie pełnej ustalonej wcześniej i zaakceptowanej należności przez kierownika grupy w pierwszym dniu pozbawia go możliwości korzystania z usług gospodarstwa. Zarazem w tym momencie gospodarze Dworek na Końcu Świata mają prawo zerwać umowę z kierownikiem grupy z jego winy. Jednocześnie gospodarze zostają zwolnieni z wszelkich zobowiązań względem osoby chcącej zakwaterować się w gospodarstwie, dotyczy to w szczególności żądania zwrotu zadatku za rezerwacie która w tym wypadku nie zostaje zwrócona ani w całości ani w jakiejkolwiek części.  
22. Kierownik grupy może otrzymać zwrot całości wpłaty w przypadku gdy:
– znajdzie osobę zastępczą – Uczestnika na zwalniane przez siebie kwaterę lub usługę w wymiarze kosztów i czasie realizacji jak było pierwotnie rezerwowane. – rezygnacja nastąpiła w następstwie punktu II/17.  
23. W przypadkach zakończenia pobytu w Dworku na Końcu Świata wcześniej niż było zarezerwowane i opłacone w dniu przyjazdu to gospodarze zobowiązują się zwrócić  30% kosztów całkowitych pobytu za doby lub usługi nie wykorzystane.  
24. Niestawienie się kierownika grupy w gospodarstwie do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli kierownik grupy wcześniej nie powiadomił gospodarzy o zaistniałym fakcie (dla rezerwacji zadatkowanych).  
25. W przypadku niewykonania lub nienależytego wywiązania się z umowy przez gospodarzy Dworku na Końcu Świata, kierownik grupy ma prawo wnieść reklamację. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji, pod rygorem nieważności jest zgłoszenie przez kierownika grupy osobiście  oświadczenia na piśmie lub ustnie do gospodarzy o zaistniałej problemowej sytuacji w czasie pobytu w miejscu i dniu jej powstania, tak aby mogła ona być wyjaśniona już na miejscu a wszelkie niedogodności usunięte. Jeśli kierownik grupy nie uczyni tego, traci on automatycznie prawo do uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty w czasie trwania lub po zakończeniu pobytu , usługi.  
26. Podstawą reklamacji składanej przez kierownika grupy nie mogą być zdarzenia i okoliczności, których gospodarze Dworku przy należytej staranności nie mogli przewidzieć lub zaistniały one nie z ich winy [w szczególności: opóźnienia w transporcie, awarie środków transportu, warunków atmosferycznych w trakcie pobytu lub usługi, z powodu owadów, chwilowych przerw w dostawie mediów , niestosownego zachowywania się innych gości gospodarstwa].  
27. gospodarze Dworku zastrzegają sobie termin do 7 dni na rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi.  
28. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez gospodarzy Dworku na Końcu Świata w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.  
29. Wszystkie spory, jakie miałyby być rozpatrzone przez Sąd, podlegać będą rozpatrzeniu przez Sąd właściwy siedzibie gospodarstwa agroturystycznego DWOREK NA KOŃCU ŚWIATA.  
III. Realizacja umowy.  
30. Gospodarze Dworku na Końcu Świata zobowiązani są do udostępnienia kwatery sprawnej technicznie, w ilości i rodzaju jaka została podana w umowie.  
31.  Kierownik grupy w obecności przedstawiciela Dworku na Końcu Świata sprawdzi stan techniczny wynajmowanej kwatery wraz z wyposażeniem i potwierdzi odbiór własnoręcznym podpisem na odpowiednich dokumentach gospodarstwa . Wszelkie usterki w wynajmowanych pomieszczeniach lub braki w wyposażeniu wykryte przez kierownika grupy podczas odbioru mają być natychmiast zgłoszone gospodarzom Dworku na Końcu Świata wraz z wpisaniem tego faktu w odpowiednie dokumenty firmowe. Nie dokonanie tych formalności przez kierownika grupy oznaczają że nie ma on jakichkolwiek zastrzeżeń co do wynajmowanych pomieszczeń jak  i wyposażenia. Wszystkie uszkodzenia zgłoszone w późniejszym okresie obciążają konto kierownika grupy. Fakt wyrządzone uszkodzenie lub dewastacji powinien być niezwłocznie zgłoszony  do gospodarzy w momencie jego powstania . Nie dopełnienie tego obowiązku przez kierownika grupy i zatajenie tego zdarzenia i narażenie gospodarzy na straty finansowe, może skutkować  naliczeniem dodatkowej opłaty karnej w wysokości 100% podstawowych kosztów remontu lub zakupu. Na końcu okresu wynajmu zostanie ponownie sprawdzony stan techniczny kwatery przez gospodarza i kierownika grupy. Goście opuszczający kwaterę zobowiązani są do pozostawienia jej w stanie takim, w jakim została on im przekazana. Używana pościel zdjęta i ułożona, naczynia umyte, schowane w szafkach, śmieci wyrzucone do specjalnych pojemników, w których segregujemy odpady.  
32. Z momentem odebrania kwatery przez kierownika grupy ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową za powierzoną mu kwaterę przez gospodarzy do momentu zakończenia pobytu i odebrania kwatery przez przedstawiciela Dworku na Końcu Świata.  
33. Kierownik grupy zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów napraw – remontów, zakupów  związanych z ewentualnie powstałymi uszkodzeniami pomieszczeń które zdarzyły się podczas trwania pobytu jego i jego grupy. W wypadku całkowitego zniszczenia pomieszczenia lub sprzętu uniemożliwiające jego remont lub ewentualny remont przeprowadzony nie doprowadził do stanu przed jego dewastacji kierownik grupy jest zobowiązany do pokrycia  kosztów zakupu nowego sprzętu tej samej marki lub pokrycia wszelkich kosztów odbudowy pomieszczenia lub sprzętu. Kierownik grupy zobowiązany jest również do pokrycia strat poniesionych przez gospodarzy Dworku na Końcu Świata w wyniku utraty pomieszczeń na które były rezerwacje w dniach następnych w kwocie nie niższej niż  1500zł. Pieniądze na remont pomieszczeń lub wyposażenia winne być wypłacone natychmiast po zdaniu lub zakończeniu pobytu. W wypadku gdy kierownik grupy w tym momencie nie dysponuje odpowiednią ilością gotówki zostanie spisana odpowiednia umowa – oświadczenie które zobowiązuje kierownika grupy do uregulowania wszelkich płatności w ciągu 7 dni od momentu podpisania przez obydwie strony umowy – oświadczenia.  
34. Kierownik grupy otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy od kwatery, które zobowiązany jest zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 150 złoty (wymiana zamków).  
35. Gospodarze Dworku na Końcu Świata zastrzegają sobie prawo odmowy zakwaterowania w przypadku zauważenia, że goście znajdują się pod wpływem  upojenia alkoholowego, środków odurzających lub zaistniały inne powody które pozwalają  przepuszczać że kwatera zostanie uszkodzona lub zdewastowana w trakcie trwania pobytu. W tym wypadku gospodarze Dworku na Końcu Świata zwolnieni są z jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej a w szczególności roszczeń co do zwrotu wpłaconego zadatku.  
36. Gospodarze mają prawo odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył zasady pobytu i regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu gospodarstwa lub mieniu gości, szkody na osobach trzecich, pracownikach , innych osobach przebywających w gospodarstwie lub były problemy z wypłacalnością.  
37. Gospodarze maja prawo wymeldować w trybie natychmiastowym gości, którzy podczas swojego pobytu rażąco naruszyli zasady pobytu i regulaminu, zachowują się agresywnie, wulgarnie, niszczą mienie obiektu, mienie gości bądź pracowników obiektu, nadużywający alkoholu lub środków odurzających. W przypadku natychmiastowego wymeldowania gościa, który rażąco naruszył zasady pobytu i regulaminu to gospodarze nie zwracają opłaty za pozostały nie wykorzystany pobyt a gościa obciążają za wyrządzone szkody.  
38. Gospodarzom Dworku na Końcu Świata przysługuje ustawowe prawo do zastawu na rzeczach wniesionych przez kierownika grupy lub poszczególnych gości do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt, nieuregulowaniem należności za świadczone usługi lub dewastację w gospodarstwie.   III. Ustalenia końcowe.  
39. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Zmiana godzin wyjazdu i przyjazdu wyłącznie po uzgodnieniu z gospodarzem obiektu.  
40. Cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00.  
41. W kwaterze zabrania się zakłócania ciszy i spokoju przez głośne śpiewy, muzykę, nawoływania lub trzaskanie dziwami.  
42. Każdy jest zobowiązany do utrzymywania porządku w miejscu swojego zakwaterowania.  
43. Prosimy o nie spożywanie posiłków w pokojach.  
44. Wielka izba dostępna jest wyłącznie w czasie wydawania posiłków.  
45. Kierownik grupy jak i pozostałe osoby z grupy nie mogą bez zgody gospodarzy przyjmować w kwaterze dodatkowych osób traktując je jako swoich gości.  Do spotkań towarzyskich z osobami nie wpisanymi do karty meldunkowej służą wiaty turystyczne na zewnątrz kwatery, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu u gospodarzy.  
46. Z uwagi na zagrożenie zaprószenie ognia na terenie całego gospodarstwa (w szczególności w budynkach)  obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i otwartego ognia .  Wyjątkiem są miejsca wyznaczone przez gospodarzy.  
47. Wszelkie przedmioty ruchome znajdujące się na terenie gospodarstwa, a zwłaszcza w budynkach są własnością gospodarzy.  Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia na zewnątrz rzeczy należących do wyposażenia kwatery (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, wyposażenia kuchni itd.).  
48. Kierownik grupy nie może przekazywać kwatery – kluczy osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę za pobyt.  
49. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na teren kwatery w butach. Buty winne być pozostawione w miejscu do tego przeznaczonym, tj. w przedsionku. Po kwaterze poruszamy się w kapciach.
50. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwo p-poż., zabrania się używania w kwaterze urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.  
51. Dzieci znajdujące się na terenie gospodarstwa muszą być pod stałym nadzorem opiekunów  
52. Kierownik grupy jak i pozostali członkowie grupy zostają poinformowani że korzystanie z infrastruktury turystycznej i gospodarskiej znajdującej się w gospodarstwie może być niebezpieczne dla mienia, zdrowia i życia ludzi. Decyzje dotyczące korzystania z infrastruktury turystycznej i gospodarskiej w gospodarstwie podejmują samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie i na własne ryzyko i odpowiedzialność.  
53. Akceptujemy zwierzęta- psy jedynie na zewnątrz budynków, warunki i opłaty ustalamy indywidualnie.  
54. Sezon grzewczy w  gospodarstwie zaczyna się 15. Października i kończy się 20. Kwietnia.  W pozostałych terminach może być uruchomione ogrzewanie na życzenie kierownika grupy za dodatkową opłatą.  
55. Wykupiony pobyt w gospodarstwie nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.  
56. Gospodarze zastrzegają sobie prawo wejścia do poszczególnych kwater pod nieobecność gości w uzasadnionych przypadkach – awarii, otwarte okno w czasie burzy lub podejrzenia dewastacji kwatery.  
57. Gospodarze DWORKU NA KOŃCU ŚWIATA nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zachowywanie się  osób zakwaterowanych w gospodarstwie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.  
58. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie gości pozostawione na kwaterze i poza nią. Przy wychodzeniu z kwatery prosimy obowiązkowo zamykać okna i drzwi na klucz. Wszelkie rzeczy wartościowe można zdeponować  u gospodarzy po wcześniejszym ustaleniu zasad.  
59. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy zostały zaparkowane na parkingu niestrzeżonym w gospodarstwie  czy poza terenem obiektu.  
60. Gospodarze Dworku na Końcu Świata nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty mienia, zdrowia lub życia osób zakwaterowanych w gospodarstwie.  
61. Gospodarze  Dworku na Końcu Świata służą Państwu wszelką pomocą i są do Państwa dyspozycji w gospodarstwie od godziny 7.00 do godziny 22.00 lub całodobowo pod numerem telefonu 600 273 051.   Regulamin znajduje się w każdym pokoju i domku oraz jest do wglądu u gospodarzy, a także na naszych  firmowych stronach stronach internetowych.  
                                                                     Dworek na Końcu Świata   –   Właściciele.    Raczkowscy

Brak możliwości komentowania.